Główne świadczenia stron

Czytając uzasadnienia wyroków w sprawach z zakresu sporów z Ubezpieczycielami często pojawia się termin główne świadczenia stron. Czym są zatem te główne świadczenia stron i dla czego często pojawiają się w orzeczeniach sądów?

Wszystkie umowy do czegoś zobowiązują i czasami o głównych świadczeniach stron można wnioskować z samej nazwy umowy – tu oczywiście zaznaczamy, żeby jednak umowę zawsze przeczytać ???? Tak samo w przypadku umów zawieranych z Ubezpieczycielami, których nazwy handlowe brzmią bardzo poważnie np.: ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nazwa taka wskazuje, że po stronie Ubezpieczyciela leży udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci oraz podejmowanie w imieniu ubezpieczającego się klienta działań inwestycyjnych (tylko pobocznie). Klient natomiast w zasadzie powinien regularnie opłacać składkę.

Takie główne świadczenia stron wynikają również z treści art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego regulującego pojęcie Umowy ubezpieczenia: „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.”

Patrząc na główne świadczenia stron przez pryzmat sporów z ubezpieczycielami w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, nie ulega wątpliwości, że udzielenie ochrony ubezpieczeniowej za zapłatę składki, o ile zostało to napisane jasno i precyzyjnie nie może być traktowane jako niedozwolone postanowienie umowne, na co wskazuje art. 3851 Kodeksu cywilnego. Przykład jasnego zapisu, co do którego Sąd nie miał wątpliwości: „Zgodnie z zawartą umową powód zobowiązany był między innymi do opłacania składek, natomiast strona pozwana do udzielenia powodowi ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci, a także alokacji uiszczonych przez niego środków finansowych.”

Właśnie ze względu na powyższe, wchodząc w spór z Ubezpieczycielem wskazujemy, że niekorzystne dla klienta zapisy nie stanowią głównych świadczeń stron, ponieważ w umowach Ubezpieczyciele bardzo precyzyjnie określają czego dotyczy ochrona ubezpieczeniowa oraz jaką składkę płaci klient. Tak rozumiane świadczenia główne stron są zgodne z prawem.

Sądy analizując zawierane umowy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwracają uwagę na to, co było głównymi świadczeniami stron oraz jak zostały one sformułowane. Pozwala to ocenić, czy umowne obowiązki obciążające klienta są zgodne z prawem. W odniesieniu do produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Sądy badają, czy np. opłata likwidacyjna należy do głównych świadczeń stron. Dotychczasowa linia orzecznicza wskazuje, że Sądy nie uznają tego rodzaju świadczeń za główne świadczenia stron umowy. Daje to możliwość wykazywania, że obciążanie klienta takimi opłatami jest niezgodne z prawem, i sprowadza się do tego, że klient ma prawo domagać się jej zwrotu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.